මිනිරන් ඉලෙක්ට්රෝඩ තනපුඩු

  • Graphite Electrode Nipple

    මිනිරන් ඉලෙක්ට්රෝඩ තන පුඩුව

    ග්‍රැෆයිට් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තනපුඩු ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තීරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගනී. විදුලි චාප ace ෂ්මක වානේ සෑදීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම එහි අරමුණයි. සාම්ප්‍රදායික බාහිර නූල් මතුපිට ඇති තනපුඩු, ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ දිග දිගු කිරීම සඳහා වැදගත් කලම්ප උපාංගයකි. මෙය කිරීමෙන් උණු කිරීමෙහි ro ලදායී නොවන පරිභෝජනය වළක්වයි.