ආර්පී මිනිරන් ඉලෙක්ට්රෝඩ

  • RP Graphite electrode

    ආර්පී මිනිරන් ඉලෙක්ට්රෝඩය

    ග්‍රැෆයිට් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ප්‍රධාන වශයෙන් විදුලි උදුන, ඛනිජ උණුසුම් උදුන සහ විදුලි ප්‍රතිරෝධක ace ෂ්මකවල වානේ සෑදීම සඳහා භාවිතා කරයි. මිනිරන් ඉලෙක්ට්රෝඩය උදුනට විදුලි ධාරාවක් ගෙන යයි. විදුලි උදුනෙහි උණු කිරිමේ දිස්ත්‍රික්කයේ විද්‍යුත් ධාරාව චාප නිපදවන අතර උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 2000 ක් දක්වා වැඩි වන විට උණු කිරීම ආරම්භ වේ. අපගේ ග්‍රැෆයිට් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ මාලාවක් පොදු උදුනට සහ අධි පීඩන හා කෙටි චාප සහිත අධි බල උදුනට අදාළ වේ.